Thành phố thông minh

  • 1
  • 26/07/2016
Project Description

Tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung tối đa để triển khai 9 dự án thành phần thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020, dự kiến hoàn thành trong năm 2018, 2019.

Địa điểm dự án:

Loại dự án:

Thời gian triển khai:

Kinh phí dự toán:

Yêu cầu đạt được: Lấy người dân và du khách làm trung tâm, vừa là người hưởng thụ vừa là người đóng góp xây dựng, phát triển du lịch.

Tiến độ dự án
40%
PHASE 1
85%
PHASE 2
75%
PHASE 3
85%
More Information

Up nội dung thông tin chi tiết vào đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *