Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BAN GIÁM ĐỐC

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
 • Trình độ LLCT: Cao cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533.333
 • Điện thoại di động: 0914.822.666
 • Email: tranbichvan.sttvtt@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách: chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của Trung tâm.
 • Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức bộ máy, nhân sự; Kế hoạch, tài chính; Hành chính, nội vụ;
 • Tham mưu xây dựng chính sách hạ tầng Công nghệ thông tin;
 • Đào tạo; Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân;
 • Công tác đối nội, đối ngoại của Trung tâm.
 • Trực tiếp chỉ đạo phòng: Hành chính – Nghiên cứu, ứng dụng.

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
 • Trình độ LLCT: Cao cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533.366
 • Điện thoại di động:0912.654.456
 • Email: phungthephuong@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách: giúp việc cho Giám đốc quản lí, chỉ đạo các công tác:
 •  Quản lý các hệ thống thông tin của tỉnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh; hệ thống quản lý Văn bản và Điều hành, hệ thống Camera giám sát tại Trụ sở Liên cơ quan số 2,…
 • Quản lý Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh;
 • Tổ chức thiết kế, gia công sản xuất, chuyển giao công nghệ về phần mềm, trang tin điện tử, cổng thông tin điện tử;
 • An ninh, an toàn thông tin; ứng cứu, khắc phục sự cố hạ tầng công nghệ thông tin trong tỉnh;
 • Thường trực thông tin phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn;
 • Tư vấn thiết kế, triển khai, giám sát các dự án công nghệ thông tin và viễn thông trong tỉnh;
 • Các hoạt động dịch vụ; Các hoạt động nghiên cứu khoa học;
 • Các nội dung họp: giao ban chuyên môn của Trung tâm.
 • Là đầu mối liên hệ với: Hội tin học Quảng Ninh, các tổ chức, các hội trên địa bàn tỉnh và trên cả nước.
 • Trực tiếp chỉ đạo phòng: Quản lý Trung tâm Tích hợp dữ liệu.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền.

PHÒNG HÀNH CHÍNH – NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG

Đoàn Thị Thu Huyền

 • Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533.388
 • Điện thoại di động: 0369.601.280
 • Email: doanthithuhuyen@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách chung các hoạt động của phòng; lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về CNTT cho các bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.Tổ chức tư vấn về triển khai ứng dụng CNTT

Phạm Thị Hồng Liên(Biệt phái 03 năm sang phòng Thông tin BCXB thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)

 • Trình độ chuyên môn: Kĩ sư Điện tử
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 •  Điện thoại văn phòng: 0203.3533.355
 • Điện thoại di động: 0942.682.800
 • Email:phamthihonglien@quangninh.gov.vn
 •  Phụ trách giảng dạy, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về CNTT cho các bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Tổ chức tư vấn về triển khai ứng dụng CNTT.

Nguyễn Thị Vân Huyền

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533.355
 • Điện thoại di động: 0917.386.396
 • Email:nguyenthivanhuyen@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách: xây dựng kế hoạch triển khai các dự án.

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kế toán doanh nghiệp
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533.336
 • Điện thoại di động: 0974.159.886
 • Email: nguyenminhhien@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách chung các hoạt động của phòng; công tác tổ chức, hành chính tổng hợp, nội vụ cơ quan, quản lý tài sản công. Phụ trách công tác kế toán, tài chính.

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533.388
 • Điện thoại di động: 01234.130.448
 • Email: phamthitrang@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách cập nhật thông tin lên Cổng điện tử; rà soát kiểm tra thông tin trên các cổng thành phần; thư ký biên tập trang tin qnict.vn

PHÒNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM TÍCH HỢP DỮ LIỆU

(Biệt phái 03 năm sang phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533.911
 • Điện thoại di động: 0986.536.888
 • Email: vutiendat@quangninh.gov.vn
 •  Phụ trách chung các hoạt động của phòng; trực tiếp theo dõi và điều hành hoạt động trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; tổ chức triển khai trực ban ứng cứu sự cố và tiếp nhận thông tin phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cơ tin kĩ thuật
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533.911
 • Điện thoại di động: 0988.893308
 • Email: nguyentuananh@quangninh.gov.vn

Phạm Quốc Tiến

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
 • Trình độ LLCT: Cao cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533.338
 • Điện thoại di động:0974.708.780
 • Email: phamquoctien@quangninh.gov.vn

Hoàng Hồng Quân

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533338
 • Điện thoại di động: 0123.8601266
 • Email: hoanghongquan@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách hệ thống thư điện tử của tỉnh.

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533911
 • Điện thoại di động:  0988357980
 • Email: doanvandung@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách: Thường trực ứng cứu sự cố và an ninh mạng, thường trực theo dõi thông tin vệ tinh.

Nguyễn Xuân Thành

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hệ thống thông tin kinh tế
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533911
 • Điện thoại di động:  0918.596.669
 • Email: nguyenxuanthanh@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách: Thường trực ứng cứu sự cố và an ninh mạng, thường trực theo dõi trung tâm tích hợp dữ liệu.

Hồ Văn Hảo

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ Thống Điện
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533911
 • Điện thoại di động:  0975598663
 • Email: hovanhao@quangninh.gov.vn
 •  Phụ trách công tác: Quản lý, giám sát, thực hiện việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và khắc phục sự cố các thiết bị thuộc hạ tầng kỹ thuật điện, điều hòa UPS và thiết bị phụ trợ. Thường trực tại Trung tâm THDL tỉnh

Dương Văn Hải

(Biệt phái 03 năm sang phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533338
 • Điện thoại di động: 0936 656 468
 • Email:duongvanhai@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách: Quản trị các Hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung

Trần Hồng Ngọc

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533338
 • Điện thoại di động: 01677604685
 • Email:tranhongngoc@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách: Quản trị các Hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung

Vũ Hồng Hải

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công nghệ và máy tính
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533338
 • Điện thoại di động: 0936.593.503
 • Email: vuhonghai.sttvtt@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách:  Quản trị và vận hành hệ thống lưu trữ SAN trong TT THDL. Thường trực tại Trung tâm THDL tỉnh

Trần Mạnh Cường

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533338
 • Điện thoại di động: 0986210641
 • Email: tranmanhcuong@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách:  Quản trị và vận hành hệ thống lưu trữ SAN trong TT THDL. Thường trực tại Trung tâm THDL tỉnh

Nguyễn Gia Khánh

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kỹ thuật điện tử Viễn thông
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533911
 • Điện thoại di động: 01656336789
 • Email: nguyengiakhanh@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách:  Quản lý vận hành hệ thống máy chủ. Thường trực tại Trung tâm THDL tỉnh

PHÒNG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đoàn Thị Thu Huyền

 • Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533.388
 • Điện thoại di động: 01669.601.280
 • Email: doanthithuhuyen@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách chung các hoạt động của phòng; lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về CNTT cho các bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Tổ chức tư vấn về triển khai ứng dựng CNTT

Phạm Thị Hồng Liên

(Biệt phái 03 năm sang phòng Thông tin BCXB thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)

 • Trình độ chuyên môn: Kĩ sư Điện tử
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 •  Điện thoại văn phòng: 0203.3533.355
 • Điện thoại di động: 0942.682.800
 • Email:phamthihonglien@quangninh.gov.vn
 •  Phụ trách giảng dạy, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về CNTT cho các bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Tổ chức tư vấn về triển khai ứng dựng CNTT.

Nguyễn Thị Vân Huyền

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533.355
 • Điện thoại di động:0917.386.396
 • Email:nguyenthivanhuyen@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách: xây dựng kế hoạch triển khai các dự án.

Phạm Văn Hạnh

(Biệt phái 03 năm sang phòng Bưu chính Viễn thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533.558
 • Điện thoại di động:0973.365.568
 • Email: phamvanhanh@quangninh.gov.vn

Phạm Xuân Khuê

 • (Biệt phái sang Ban Quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử)
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại văn phòng:
 • Điện thoại di động:  0914802316
 • Email: phamxuankhue@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách xây dựng lập hồ sơ dự án; tham gia đấu thầu và tổ chức đấu thầu.