Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 1. Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân để tiến hành hoạt động trong lĩnh vực CNTT- Truyền thông (CNTT-TT).
 2. Ứng cứu, sửa chữa cơ sở hạ tầng CNTT-TT trong tỉnh.
 3. Quản trị, duy trì và phát triển cổng thông tin điện tử, hòm thư công vụ của tỉnh.
 4. Tư vấn các chương trình dự án về CNTT-TT trên địa bàn tỉnh.
 5. Tham gia tư vấn trực tiếp giúp đỡ các đơn vị lựa chọn hoặc xây dựng các phần mềm chuyên ngành nhằm đẩy mạnh sự phát triển công nghiệp phần mềm.
 6. Thiết kế, gia công sản xuất,chuyển giao công nghệ về phần mềm, trang tin điện tử (Website), cổng thông tin điện tử (Portal) để đáp ứng nhu cầu công việc của cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức trong tỉnh.
 7. Tư vấn, thiết kế, thi công các công trình viễn thông cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.
 8. Tư vấn phát triển mạng nội bộ(LAN), mạng diện rộng (WAN), các ứng dụng CNTTvào công tác chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
 9. Tư vấn giúp các đơn vị lựa chọn cơ sở hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng, điện tử, viễn thông, tần số vô tuyến điện, hạ tầng mạng. Là đơn vị triển khai hoạt động hợp tác, liên doanh trong lĩnh vực CNTT-TT từ các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo sự giới thiệu của Sở TT-TT.
 10. Tổ chức thực hiện các dịch vụ về công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, truyền dẫn phát sóng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 11. Phối hợp tổ chức triển khai các chương trình, đề án xã hội hóa về tin học, viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh.
 12. Tư vấn, giúp đỡ các đơn vị lựa chọn hoặc xây dựng các giải pháp bảo mật đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin.
 13. Thực hiện các dịch vụ tư vấn,cung cấp thiết bị, triển khai, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì mạng máy tính, thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, truyền dẫn phát sóng phục vụ cho nhu cầu của xã hội.
 14. Tổ chức đào tạo:
 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Sở TTTT giao.
 16. Mở các khóa đào tạo kiến thức cơ bản, nâng cao về CNTT cho cán bộ công chức và nhân dân.
 17. Liên kết đào tạo về CNTT, điện tử,viễn thông với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh.