Sự kiện 10 năm thành lập trung tâm CNTT-TT và Hội nghị trung tâm CNTT các tỉnh phía Bắc lần thứ 8